Privacy

Privacyverklaring van de Historische Vereniging Borculo

De Historische Vereniging Borculo (hierna te noemen: Historische Vereniging) respecteert de privacy van haar leden en behandelt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op een snelle en zorgvuldige manier te kunnen informeren over relevante diensten. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Historische Vereniging?

  • Geslacht
  • Voorletter(s)
  • Achternaam
  • Adres
  • Postcode en Woonplaats
  • Bankrekeningnummer (IBAN)
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Waarvoor verwerkt de Historische Vereniging uw persoonsgegevens?

Als lid van de Historische Vereniging heeft u rechten en plichten. U betaalt contributie. Als u een machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven gebruiken wij daarvoor uw bankrekeningnummer. Anders ontvangt u hiervoor een factuur op uw huisadres. Als lid ontvangt u ons blad De Maote. Daarvoor gebruiken wij uw NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats). Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u lid bent van de Historische Vereniging. Als u uw lidmaatschap opzegt verwijderen wij uw gegevens, tenzij u aangeeft dat die bewaard moeten worden. Wij kunnen uw gegevens dan nog gebruiken om u als voormalig lid bijvoorbeeld te informeren over éénmalige grootschalige evenementen en jubileumbijeenkomsten.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens als lid van de Historische Vereniging?

U kunt via de ledenadministratie van de Historische Vereniging een verzoek indienen om de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen. Voordat wij uw verzoek in behandeling nemen, kunnen wij u vragen informatie te verstrekken die wij nodig hebben om uw identiteit vast te stellen. Binnen één maand na uw verzoek verneemt u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

U heeft de volgende rechten

Recht op inzage U heeft het recht om een kopie aan te vragen van uw persoonsgegevens die wij hebben en bepaalde informatie over ons gebruik daarvan. Als u gebruik maakt van dit recht, krijgt u van ons een e-mail met deze informatie.

Recht op rectificatie Wij treffen maatregelen om ons te vergewissen dat de persoonsgegevens die wij van u hebben juist, volledig en actueel zijn. Toch kan het zijn dat er fouten in deze gegevens zijn geslopen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te actualiseren of aan te passen.

Recht op wissen U heeft het recht ons te verzoeken (een deel van) uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer u uw lidmaatschap opzegt of wanneer u uw toestemming voor automatische incasso intrekt.

Recht om uw toestemming in te trekken U heeft het recht om uw toestemming voor het ontvangen van algemene communicatie uitingen zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief in te trekken.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij gaan er van uit dat u eerst de Historische Vereniging van uw klacht op de hoogte stelt en deze een redelijke termijn gunt om de klacht op te lossen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.